Nápověda

Potřebujete pomoct s používáním Acta Publica, máte připomínky, otázky nebo kritiku? Pak je pošlete mailem na následující adresu:actapublica@mza.czPOSTUP PŘI PROHLÍŽENÍ MATRIK (ACTA PUBLICA)

Přístup do on-line prohlížeče matrik:
http://actapublica.eu/
www.mza.cz – ikona ACTAPUBLICA.EU na levé straně.


Matriky můžete prohlížet bez jakéhokoli přihlašování nebo registrace. Je však nezbytné, abyste na svém počítači měli nainstalovaný prohlížeč Flash aplikací (např. Adobe Flash).


Na úvodní straně si nejdříve v záložce Vyhledávání vyberete příslušný archiv, jehož databázi chcete prohlížet. V případě zájmu o studium matrik Moravského zemského archivu v Brně si tedy zvolíte v záložce Vyhledávání položku MZA Brno nebo pouze kliknete myší na knihu zobrazenou na úvodní stránce a automaticky budete přesměrováni na vyhledávací formulář MZA Brno.Po zvolení příslušné databáze můžete rovnou zadat název obce do kolonky Obec (po zadání názvu obce však musíte chvíli počkat, až se Vám zobrazí přednastavený výběr v podobě roletového menu, pak vyberete požadovanou obci a potvrdíte kliknutím na tlačítko Hledat),popř. můžete zadat číslo matriky do kolonky Hledat nebo do kolonky Signatura, pokud je Vám známo.


Napíšete-li číslo matriky do kolonky Hledat, přejdete nejdříve na řádkový popis zadané matriky, např. po zadání čísla 1000 do kolonky Hledat se dostanete na řádkový popis k matrice č. 1000 pro faru Babice nad Svitavou (viz. obr. níže).Vepíšete-li příslušné číslo matriky do kolonky Signatura, přejdete rovnou na první naskenovaný obrázek zadané matriky, např. po zadání čísla 1000 do kolonky Signatura se dostanete na první stránku matriky č. 1000 pro faru Babice nad Svitavou, viz. obr. níže.Chcete-li se ve vybrané matrice dostat přímo na jiný než první naskenovaný snímek, uvedete požadované číslo snímku před číslo matriky v kolonce Signatura.Např. zadáte-li matriku číslo 1000 a číslo snímku 55 dostanete se po kliknutí na ikonu Zobrazit rovnou na naskenovaný snímek číslo 55 fary Babice nad Svitavou, viz. obr. níže.


Upozorňujeme, že čísla naskenovaných snímků nejsou shodná s čísly původní foliace (popř. s čísly stránek) matrik. Čísla folií uváděná v inventářích k jednotlivým svazků matrik v poznámce pod čarou tedy nejsou totožná s čísly naskenovaných snímků, ale odkazují na původní či později provedenou foliaci (původní foliace bývá nejčastěji provedena v pravém dolním rohu stránky, můžete ji však najít i v pravém horním rohu či jinde).Jméno obce můžete do vyhledávacího formuláře zadávat i v německé podobě, s diakritikou i bez ní. Během zadávání názvu obce jsou Vám formou roletového menu nabízeny varianty názvů obcí. Myší zvolíte tu obec, kterou hodláte studovat a volbu potvrdíte kliknutím na ikonu Hledat. Následně jsou Vám zobrazeny všechny svazky matrik, které obsahují záznamy o narození, sňatku, úmrtí, popř. rejstříky k zadané obci.


Například na následujícím obr. je zobrazen seznam matrik obsahující záznamy obce Bučovice.V sloupci Signatura je uvedeno číslo matriky, sloupec Původce uvádí faru, popř. jiný úřad, který příslušné matriky vedl.


Ve sloupci Narození, Oddaní a Zemřelí jsou uvedeny časové rozsahy záznamů, které jsou v příslušném svazku zapsány.


Ve sloupci Indexy jsou uváděny rejstříky k matrikám.


Rejstřík je abecedně seřazený seznam jmen osob, které jsou zapsány v matrice, popř. matrikách, z určitého časového období a dále číslo strany, na které se jméno v příslušné matrice vyskytuje.


Rejstříky mohou mít buď formu samostatné knihy nebo jsou vyvázány v jednom svazku společně s vlastními záznamy o narození, sňatku či úmrtí.


Jedná-li se o samostatný rejstřík k matrice, je daný svazek označen ve sloupci Indexy hvězdičkou (rejstřík narození), kolečkem (rejstřík oddaných) nebo křížkem (rejstřík zemřelých) a ve sloupcích Narození, Oddaní a Zemřelí žádná data uvedena nejsou (příslušný svazek žádné konkrétní záznamy o narození, sňatku či úmrtí neobsahuje), např. matrika č. 12.463 a 12.463 na obrázku výše.


Najedete-li myší na hvězdičku v daném řádku, zobrazí se Vám na monitoru formou kontextové nápovědy časové rozpětí příslušné rejstříku narozených, časový rozsah rejstříku oddaných a zemřelých zjistíte obdobně, táhnete-li myší na kolečko a křížek.


Svazky matrik, které obsahují kromě vlastních matričních záznamů i rejstříky k těmto záznamům, mají ve sloupcích Narození, Oddaní a Zemřelí uvedeno časové rozpětí vlastních záznamů a ve sloupci Indexy je pak příslušným symbolem (hvězdička, kolečko, křížek) naznačena přítomnost rejstříku. Táhnutím myši na příslušný symbol opět zjistíte časový rozsah příslušného rejstříku, např. matriky č. 998, 1.002 1.007 – 1.009 viz. obr. níže.Ve sloupci Strany je uveden počet naskenovaných snímků příslušného svazku.


Kliknutím na ikonu lupy v posledním sloupci nazvaném Obrazová data se dostanete přímo na první naskenovaný snímek požadované matriky.


Vyhledáváte-li záznamy k obci, která nebyla sídlem fary, nezobrazí se ve sloupci Původce název vyhledávané obce, ale název fary, do které požadovaná obec příslušela.


Například následující obrázek ukazuje výběr matrik, který se badateli zobrazí, vyhledává-li matriky pro obec Rohozná, okr. Jihlava.Kliknutím na modře zobrazený název fary ve sloupci Původce se Vám zobrazí okno s podrobnými informacemi o obcích, jejichž záznamy se v matrice objevují a rovněž o časovém rozpětí, ve kterém tyto obce patřily do dané farnosti, viz. obrázek níže.Seznam názvů obcí a časové rozpětí od kdy - do kdy uvedené obce příslušely do dané farnosti je možné získat i bez přepínání do dalšího okna, a to táhnutím myší na modře označenou číslici ve sloupci Obec, viz. obr. níže.Výše uvedený postup můžete použít POUZE při vyhledávání v matrikách římskokatolických farních úřadů!


Hodláte-li však vyhledávat záznamy v matrikách civilních či „ne-římskokatolických“ (tj. v matrikách církví evangelické, československé, starokatolické, řeckokatolické, pravoslavné atd.) vyhledávání podle názvu obcí nefunguje, proto musíte zvolit vyhledávání obcí podle původce následujícím způsobem: Nejdříve vyberete vyhledávání v databázi MZA Brno a poté Vyhledávání podle původce:Následně využitím roletového menu zvolíte příslušný farní úřad, filiální sbor, civilní úřad atd., viz. obr. níže.Poté, co si vyberete typ původce, se Vám formou dalšího roletového menu zobrazí přehled všech úřadů Vámi vybraného typu, např. vyberete-li si „Farní úřad československé církve,“ objeví se Vám na monitoru následující výběr:Z roletového menu si vyberete již konkrétní úřad (v závorce je uveden počet zveřejněných svazků matrik daného úřadu) a po kliknutí na ikonu Zobrazit se Vám již zobrazí požadovaný seznam matrik.


Např. seznam matrik Farního úřadu církve československé Kroměříž:V záložce Nástěnka můžete sledovat vzájemnou komunikaci mezi návštěvníky prohlížeče Acta Publica. Vlastní příspěvky, stejně jako reakce na vznášené dotazy, je však možné vkládat až po registraci a přihlášení.V záložce Aktuality jsou badatelé zpravidla informováni o nových matrikách, které jsou do aplikace přidávány či o různých omezeních přístupu, k nimž čas od času dochází, většinou v souvislosti s pravidelnou údržbou databází a serverů apod.


V záložce Nápověda naleznete základní pokyny pro práci s on-line prohlížečem.REGISTRACE


Každý uživatel prohlížeče matrik se může bezplatně registrovat. Vlastní registrace je velice jednoduchá. Kliknutím na záložku Přihlásit v úvodním okně aplikace se Vám zobrazí okno, které můžete využívat jak pro pravidelné přihlašování do systému, tak pro jednorázovou registraci - kliknete-li na modře zobrazený text Registrace/Registration.Při registraci je nezbytné vyplnit povinná pole: jméno, příjmení, pohlaví, e-mail, dále si sami zvolíte přihlašovací jméno a heslo, které hodláte v budoucnu používata rovněž musíte zatrhnutím příslušného okna vyslovit souhlas s podmínkami užití služeb. Po správném vyplnění všech výše uvedených položek a po kliknutí na ikonu Odeslat Vám bude oznámeno, že Vám na zadanou e-mailovou adresu byly odeslány instrukce pro přihlášení do systému Acta publica. Bezprostředně po obdržení potvrzovacího e-mailu se již můžete přihlásit do systému a využívat všech výhod z přihlášení plynoucích.


Badatelům většinou doporučujeme, aby se při prohlížení matrik a zejména při dlouhodobější práci s prohlížečem do systému registrovali a při prohlížení přihlašovali (registrace je bezplatná!) a to nejen z důvodu, že mohou – jak již bylo zmíněno – komunikovat s dalšími uživateli prohlížeče, ale zejména s ohledem na další výhody, které z registrace a přihlášení plynou.


Po přihlášení je Vám totiž zpřístupněna další záložka s názvem Můj účet, jejímž prostřednictvím máte přístup k řadě pomůcek, které výrazně ulehčují vyhledávání, viz. obr. níže.Funkci Poznámky můžete využít zejména v situaci, když při prohlížení nemáte po ruce žádný papír či tužku, na který byste si poznamenali informace o právě nalezeném údaji.


Funkce Záložky slouží k označení a popisu Vámi vyhledaných zápisů. Díky funkci Sdílené záložky pak můžete nalezené snímky sdílet a konzultovat s dalšími badateli registrovanými v rámci prohlížeče Acta Publica. Sdílené záložky zůstávají uložené maximálně 30 dnů.


Obr. Záložky.


Obr. Sdílené záložky.


Složka Dokumenty obsahuje mj. soupisy farností jednotlivých archivů, odkazy na webové stránky dalších archivů ČR, na kterých jsou zpřístupněny jejich matriční sbírky (soubor s názvem Matriky z ČR na internetu), pro MZA pak v pdf souborech naskenované všechny inventáře a rejstříky k matrikám uloženým v tomto archivu (viz. obr. níže).Inventáře jsou členěny podle okresu a obsahují kompletní seznamy existujících matrik. Zvláště poznámkový aparát k jednotlivým svazkům matrik Vám může pomoci pro lepší orientaci v obrazových souborech k jednotlivým matrikám.


V poznámkovém aparátu je uveden nejen jazyk, v jakém byla příslušná kniha vedena (latina, němčina, čeština), ale jsou zde často uváděny informace o výskytu dalších záznamů, které se v matrice objevují (např. záznamy o svěcení kostela, různé pamětní záznamy či výtahy z různých úředních nařízení zapsané farářem), bývají zde uváděny odkazy na stránky v matrice, kde jsou zapsány nemanželské děti, židé, mrtvě narozené děti, pokud jsou vedeny odděleně atd. Pravidelně je v poznámce zaznamenáno, zda je v daném svazku rejstřík. Orientaci v matrice, ve které byly zaznamenávány zápisy více obcí, urychlí i v poznámce uváděné rozsahy stran, které se příslušných obcí týkají.


Po otevření vybrané matriky (kliknutím na lupu v posledním sloupci výběru) je už prohlížení, tj. listování velice jednoduché. Je umožněno šipkami, popř. vepsáním požadovaného čísla snímku do kolonky umístěné v horní části obrazu mezi šipkami.


Zvětšování a zmenšování obrazu můžete provádět kliknutím na příslušné ikony (+/-). Zvětšovat snímek můžete také klikáním levým tlačítkem myši na stránku matriky zobrazenou na monitoru.


K založení a popsání zobrazeného obrázku (tj. k vytvoření Záložky) slouží ikona umístěná v levém horním rohu vlevo od modře napsaného názvu farnost.Zpracovala: Mgr. Lucie Křížová
Dne: 28.1. 2013